WARUNKI GWARANCJI  NA WYROBY Z BETONU ARCHITEKTONICZNEGO DYSTRYBUOWANEGO  PRZEZ FIRMĘ   LIMESTORE Sp. z o.o.

Przedmiotem gwarancji są płyty i wyroby z betonu architektonicznego dystrybuowane przez firmę LIMESTORE Sp z o.o. z siedzibą na ul. Marii Fołtyn 6B 26-610 Radom, zwaną dalej dystrybutorem.
Dystrybutor   gwarantuje   Odbiorcy    jakość    swoich    produktów    ich    zgodność z parametrami przedstawionymi w deklaracjach właściwości użytkowych dostępnych na stronie www.limestore.pl

§1

Gwarancja dotyczy produktów w pierwszym gatunku, a uprawnienia z jej tytułu przysługują pod warunkiem pełnej i terminowej zapłaty za nie.

§2

Dystrybutor udziela okresu gwarancji na okres 24 miesięcy od daty zakupu.

§3

Dystrybutor odpowiada za wady ukryte, niemożliwe do stwierdzenia w chwili zakupu, w szczególności za wady:
- wynikające z zastosowania niewłaściwych surowców
- powstałe w trakcie procesu technologicznego
- wynikające z niespełnienia warunków określonych przez Polskie Normy według których są produkowane

§4

Odbiorca i Kupujący zobowiązani są do zapoznania się z parametrami technicznymi wyrobu i specyfikacją materiału jakim jest beton architektoniczny (dostępnymi na stronie www.limestore.pl).

§5

Odbiorca   i   Kupujący   przyjmują   do   wiadomości,   że   przedstawione   cechy    w specyfikacji materiału i karcie produktu (dostępnej na stornie www.limestore.pl), są naturalną własnością elementów z betonu architektonicznego a złożenie zamówienia jest równoznaczne z akceptacją i brakiem roszczeń z nimi związanych.

§6

Wyłączenie odpowiedzialności Dystrybutora
Gwarancja nie obejmuje  wad  i  uszkodzeń,  na  które  Dystrybutor  nie  ma  wpływu, a powstały w wyniku:
- niewłaściwego składowania i transportu produktów. Odbiorca lub realizujący transport odpowiada za właściwe zabezpieczenie ładunku i on ponosi odpowiedzialność za ewentualne straty powstałe w transporcie,
- niewłaściwego i nieprawidłowego przechowywania, przygotowania, montażem, demontażem i eksploatacją (w tym uszkodzeń mechanicznych powstałych na skutek działania Kupującego, Użytkownika lub Montażysty),
- niewłaściwego użytkowania, zastosowania wyrobu niezgodnie z jego przeznaczeniem,
- wyroby które pomimo widocznych uszkodzeń zostały docinane,
- zabudowy niedojrzałych produktów,
- wykonywanie prac montażowych w nieodpowiednich warunkach pogodowych,
- plamy powstałe w wyniku zastosowania niewłaściwych klejów montażowych oraz klejenia na tak zwane „placki”
- niewłaściwej pielęgnacji i konserwacji w tym czynności konserwacyjnych możliwych do wykonania przez użytkownika bądź montażystę,
- skutków przechowywania materiału w miejscu, w którym warunki atmosferyczne mają bezpośredni wpływ na parametry materiału (np. w miejscu o dużej
wilgotności lub nasłonecznieniu),
- uszkodzeń powstałych na skutek używania agresywnych środków czystości lub innych środków chemicznych wchodzących w reakcję z betonem lub
impregnatem,
- odbarwień i od plamień powstałych na materiale niezabezpieczonym impregnatem do betonu zgodnie z zaleceniami producenta a powstałych w trakcie montażu lub eksploatacji,
- skutków błędu użytkowania bądź montażysty, a także zdarzeń losowych i atmosferycznych.

Reklamacji nie podlegają i nie są traktowane jako wady również:
- ubytki betonu będące efektem eksploatacji i naturalnego zużycia betonu,
- produkty wadliwe w ilości do 1% kupionej ilości. Jest to ilość jaka może ulec zniszczeniu w trakcie transportu, rozładunku, montażu itp. Producent uwzględnia w cenie 1% ubytków,
- dopuszczalne przez Polskie Normy i Aprobaty Techniczne oraz zawarte w specyfikacji materiału, właściwości wyrobów takie jak np: różnice w jednolitości tekstury i zabarwienia które są cechą charakterystyczną wyrobów z betonu architektonicznego,
- efekty wizualne i tolerancje wymiarowe opisane w specyfice materiału, karcie technicznej
- wahania kolorystyczne wyrobów spowodowane w szczególności: specyfikacją materiału jakim jest beton architektoniczny naturalnymi odchyleniami kolorystycznymi surowców: kruszyw, piachu i cementu pojawienie się wykwitów wapiennych zróżnicowaniem warunków eksploatacyjnych zabrudzeniami nanoszonymi w trakcie eksploatacji drobne spękania skurczowe i naprężeniowe.

§7

Gwarancja nie obejmuje kosztów materiałów pomocniczych, materiałów montażowych, kosztów montażowych, kosztów usunięcia i innych kosztów poniesionych.

§8

Odbiorca i Kupujący jest zobowiązany zgłosić wady widoczne przed użyciem i montażem Dystrybutorowi. W wypadku nie poinformowania Dystrybutor ma prawo odmówić gwarancji.

§9

W przypadku zabudowania produktów z wadami widocznymi przed zabudową, Dystrybutor nie ponosi kosztów związanych z ich wymianą.

§10

Dystrybutor nie ponosi kosztów wynikających z czasu rozpatrywania i załatwiania reklamacji, jakie poniósł Odbiorca.

§11

Dystrybutor może odmówić realizowania zobowiązań gwarancyjnych gdy wada nie obniża wartości produktu lub jeżeli Odbiorca wiedział o wadzie w chwili zakupu

§12

Odbiorca traci uprawnienia z tytułu gwarancji jeżeli nie zawiadomi Dystrybutor niezwłocznie po ujawnieniu wady.

§13

Warunkiem przyjęcia jest dostarczenie do Dystrybutora następujących dokumentów:
- pisemnego zgłoszenia reklamacyjnego opisującego reklamowaną wadę
- oryginału faktury zakupowej od Dystrybutora
- etykiet towarowych na całość towaru
- zdjęć reklamowanego towaru

§14

Dystrybutor zobowiązany jest rozpatrzyć reklamację w terminie do 14 dni od daty otrzymania w/w kompletu dokumentów reklamacyjnych, a jeżeli zachodzi konieczność przeprowadzenia oględzin reklamowanych wyrobów termin ten wynosi do 21 dni.

§15

W przypadku uznania przez Dystrybutora zasadności reklamacji. Dystrybutor ustala z Odbiorcą termin i sposób usunięcia wady poprzez wymianę uszkodzonych elementów lub ich przecenę, bądź inny sposób załatwienia reklamacji.

§16

Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza, ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z niezgodności towaru z umową.

UWAGA
Niniejsze warunki gwarancji należy przekazywać wszystkim odbiorcom.
Odbiorcy natomiast zobowiązani są do przekazania warunków gwarancji wszystkim swoim Klientom.


Obserwuj nas na Instagramie @lime_store_tworzy_przestrzen